Obchodné podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového predaja sortimentu internetového obchodu umiestneného na

                         www.alamagdalena.sk

Vydané v zmysle ustanovení § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom a účinnom znení, v zmysle ustanovení zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z. a nariadenia EP a Rady EP 2016/679 (ďalej len ako ,,VOP“)

Identifikácia strán

 1. Predávajúcim sa v zmysle týchto VOP označuje podnikateľ:

Obchodné meno: Magdaléna Sosňaková
IČO: 51 296 926
Miesto podnikania: Podunajská 12542/23E, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice
Reg. na Okresnom úrade Bratislava
Číslo živnostenského registra: 110-263672

(ďalej len ,,Predávajúci“)

 1. Kupujúcim je pre účely týchto VOP fyzická, alebo právnická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu pre osobnú potrebu alebo potrebu príslušníkov svojej domácnosti (ďalej aj ,,Kupujúci“ alebo „Zákazník“).
 2. Adresa elektronickej pošty: info@alamagdalena.sk
 3. Telefónne číslo: +421 903 427 931
 4. Orgán dozoru:
  Predávajúci informuje Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platnej právnej úpravy, že orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 
fax č. 02/58 27 21 70

(Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu ako ,,Zmluvné strany“)

 

 

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

1.1  Tieto VOP upravujú a vymedzujú práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce zo záväzkovo právnych vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri predaji oblečenia (ďalej len ako ,,Tovar“) zo sortimentu Predávajúceho v rozsahu ponuky Tovaru zverejnenej Predávajúcim na svojom webovom sídle www.alamagdalena.sk (ďalej aj ako ,,Internetový obchod“) a uplatňujú sa výlučne pri zmluvách uzavretých na diaľku cez tento Internetový obchod (ďalej len ako „Zmluva“).

1.2. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a ustanoveniami týchto VOP majú ustanovenia Zmluvy vždy prednosť.

1.3. Predávajúci si vyhradzuje právo obsah týchto VOP kedykoľvek meniť a dopĺňať podľa svojho uváženia a v súlade so zákonom. Na jednotlivé Zmluvy sa aplikujú ustanovenia VOP, platné v čase uzatvorenia Zmluvy Zmluvnými stranami.

1.4 Všetky zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.5 Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa zmluvné vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

1.6. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.7. Predávajúci umožní Kupujúcim oboznámiť sa s platným znením týchto VOP vždy ich zverejnením na svojom webovom sídle. Kupujúci je povinný oboznámiť sa so znením týchto obchodných podmienok pred uzavretím zmluvy na diaľku. Zároveň tieto VOP zašle Predávajúci Kupujúcemu ako prílohu potvrdzujúceho e-mailu.

1.8. Súčasťou týchto VOP sú formulár na odstúpenie od zmluvy, poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie zmluvy, reklamačný poriadok, cenník dopravy a podmienky ochrany osobných údajov, ktoré sú umiestnené na webovom sídle Predávajúceho.

 

 

Článok II.
Zaregistrovanie zákazníka

2.1. Možnosť nákupu Tovaru prostredníctvom Internetového obchodu nie je podmienená registráciou zákazníckeho účtu na webovom sídle Predávajúceho (ďalej aj ako ,,Zákaznícky účet“). Kupujúci je oprávnený nakupovať Tovar priamo z webového rozmedzia Internetového obchodu ako hosť alebo ako registrovaný užívateľ prostredníctvom svojho Zákazníckeho účtu.

2.2. Kupujúci je oprávnený si vytvoriť Zákaznícky účet. Ten je zabezpečený prístupovým heslom. V prípade, že s tým bude klient pri registrácii súhlasiť v zmysle čl. X ods. 10.3 týchto VOP, budú mu na jeho adresu elektronickej pošty zasielané informácie o zľavách a zľavové poukážky. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom údajov potrebných na prístup do svojho Zákazníckeho účtu, pričom Predávajúci nie je zodpovedný za zneužitie Zákazníckeho účtu Kupujúceho treťou osobou.

2.3. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nezodpovedá za nedostupnosť alebo obmedzenie Zákazníckeho účtu z technických príčin.

Článok III.
Objednávka a uzatvorenie Zmluvy

3.1. Kupujúci nakupuje Tovar na základe objednávky odoslanej Predávajúcemu (ďalej aj ako ,,Objednávka“). Kupujúci si vyberie  produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.alamagdalena.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Kúpiť", vyplní objednávkový formulár, zvolí si počet produktov (prípadne spresní parametre produktu) a vyberie spôsob doručenia a spôsob platby.

3.2. Ak je Kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej Zmluvy je umiestnenie ponúkaného Tovaru Predávajúcim na stránku Internetového obchodu. Kúpna Zmluva vzniká odoslaním Objednávky Kupujúcim spotrebiteľom a prijatím Objednávky Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail. Na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom e-maile Kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

3.3. Ak Kupujúci nie je spotrebiteľom za návrh na uzatvorenie Zmluvy sa považuje odoslanie riadne vyplnenej Objednávky zo strany Kupujúceho Predávajúcemu. Objednávka je vyplnená riadne, ak Kupujúci vyplní všetky požadované údaje v objednávkovom formulári, ktorý sa Kupujúcemu zobrazí v rozmedzí Internetového obchodu v rámci procesu objednávania Tovaru úplne, pravdivo a správne. Objednávka Kupujúceho musí obsahovať všetky údaje požadované v objednávkovom formulári.

3.4. Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní Objednávky uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailový kontakt.

3.5. Pred odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť skontrolovať, zmeniť alebo doplniť údaje uvedené v objednávkovom formulári, a to kliknutím na tlačidlo ,,Späť“. Objednávky uskutočnené prostredníctvom Internetového obchodu sú záväzné.

3.6. Po vyplnení objednávkového formulára, bude mať Kupujúci v rámci procesu objednávania Tovaru možnosť zvoliť si spôsob úhrady kúpnej ceny a prípadných nákladov za Tovar ako aj spôsob dodania Tovaru. Kupujúci odošle Predávajúcemu záväznú Objednávku kliknutím na tlačidlo ,,Záväzná objednávka s povinnosťou platby“.

Článok IV.
Celková cena
Platobné podmienky

4.1. Pri každej ponuke Tovaru je zobrazená kúpna cena Tovaru (ďalej len ako ,,Kúpna cena“).

4.2. Ku Kúpnej cene Tovaru môžu byť na základe zvolených položiek Kupujúceho v Objednávke podľa čl. IV ods. 4.6 týchto VOP pripočítané náklady súvisiace s dodaním Tovaru.

4.3. V zmysle týchto VOP sa za náklady súvisiace s dodaním Tovaru považujú najmä náklady za dopravu a poštovné (ďalej len ako ,,Náklady súvisiace s dodaním Tovaru“).

4.4. Celkovú cenu Tovaru predstavuje Kúpna cena Tovaru spolu so všetkými Nákladmi súvisiacimi s dodaním Tovaru.

4.5. Predávajúci informuje Kupujúceho jasne a zrozumiteľne o celkovej cene Tovaru pred odoslaním Objednávky Kupujúcim.

4.6. Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu okrem Kúpnej ceny aj Náklady súvisiace s dodaním Tovaru len v prípade, ak s nimi Kupujúci výslovne súhlasil, a to prostredníctvom aktívneho zaškrtnutia zaškrtávacích políčok zobrazených Kupujúcemu v procese objednávania Tovaru.

4.7. V prípade, ak Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu spolu s Nákladmi súvisiacimi s dodaním Tovaru vo výške a za podmienok dohodnutých v Zmluve, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

4.8. Kúpnu cenu spolu s Nákladmi súvisiacimi s dodaním Tovaru môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

 1. platba vopred bankovým prevodom v prospech účtu Predávajúceho,
 2. platba na dobierku (hotovosť preberá od zákazníka dopravca),
 3. platba v hotovosti pri osobnom odbere Tovaru,
 4. platba kartou ,

Predávajúci vystaví ohľadom platieb uskutočnených na základe Zmluvy Kupujúcemu daňový doklad – faktúru k prijatým platbám. Daňový doklad bude Kupujúcemu odovzdaný spolu s dodaním Tovaru.

Článok V.
Dodacie podmienky

5.1. Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu Tovar najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy.

5.2. Dodacia lehota každého Tovaru je individuálna a záleží od dostupnosti Tovaru a spôsobu zvolenej dopravy Kupujúcim. O približnom termíne doručenia bude Predávajúci Kupujúceho informovať v potvrdzujúcom e-maily. Tento dátum nie je pre Predávajúceho záväzný.

5.3. Informácia o dostupnosti Tovaru je zobrazená pri každej jednotlivej ponuke Tovaru, pričom takto zverejnená informácia o dostupnosti Tovaru nie je pre Predávajúceho záväzná.

5.4. Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar v dohodnutom čase na adrese uvedenej na Objednávke. Dodanie Tovaru sa riadi doručovacími podmienkami dopravcu, ktorým je Slovenská pošta, a. s.

5.5. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho potrebné Tovar dodávať opakovane alebo iným spôsobom ako si Zmluvné strany dohodli, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu náklady spojené s opakovaným resp. s iným spôsobom dodania Tovaru.

5.6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda Tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že Tovar alebo obal Tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav Tovaru. V prípade zistenia poškodenia Tovaru pri jeho prevzatí Kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí Tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia Tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže Predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku Tovaru, zľavu na Tovar a v prípade neodstrániteľných chýb Tovaru dodať Kupujúcemu nový Tovar.

5.7. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia Tovaru. Je potrebné preukázať, že mechanické poškodenie nebolo možné ani pri dôkladnom prezretí výrobku a jeho obalu objaviť. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného Tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal Tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Pred prvým použitím je potrebné, aby si Kupujúci preštudoval záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadil.

5.8. V prípade, že dôjde k odovzdaniu Tovaru pred zaplatením Kúpnej ceny a prípadných Nákladov súvisiacich s dodaním Tovaru, Tovar zostáva vo vlastníctve Predávajúceho až do úplného zaplatenia Kúpnej ceny a prípadných Nákladov súvisiacich s dodaním Tovaru. Kupujúci nesmie žiadnym spôsobom Tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníckeho práva, scudzovať alebo inak zaťažovať, napr. záložným právom. Kupujúci je na výzvu Predávajúceho vždy povinný oznámiť, kde sa Tovar u ktorého je dohodnutá výhrada vlastníckeho práva nachádza.

5.9. Kupujúci je povinný okamžite písomne oznámiť Predávajúcemu, pokiaľ by si tretie osoby uplatňovali na Tovar, pri ktorom je dohodnutá výhrada vlastníctva, akýkoľvek nárok (napr. exekúcia, vzatie do zálohu, alebo zahrnutie do konkurznej podstaty, atď.)

5.10. Cenník dopravy dopravcu, ktorý zabezpečuje doručovanie zásielok: TU

Článok VI.
Zodpovednosť za vady

6.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri prevzatí Kupujúcim a ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia Tovaru Kupujúcim.

6.2. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu Tovaru poštou na adrese Magdaléna Sosňaková, Podunajská 12542/23E, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice, podľa reklamačného poriadku v čl. VII. týchto VOP.

6.3. Tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

6.4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za Tovar bez vád, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.5.  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.

6.6.  Ak ide o iné neodstrániteľné vady má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

6.7. Ak Tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu.

6.8. Tovar musí obsahovať zodpovedajúci návod. (informácie o údržbe a ošetrovaní)

Článok VII.
Reklamačný poriadok

7.1. Predávajúci vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov tento reklamačný poriadok.

7.2. Reklamáciou je podanie Kupujúceho (ďalej aj „Odberateľa“) adresované Predávajúcemu, ktorým sa domáha uplatnenia zodpovednosti Predávajúceho za vady dodaného Tovaru alebo ním poskytnutej služby, pričom takýto stav trvá v čase uplatnenia reklamácie a zároveň Zákazník požaduje od Predávajúceho nápravu. Účelom reklamácie je predovšetkým dosiahnuť, aby boli odstránené zistené nedostatky.

7.3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

7.4. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

7.5. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

7.7. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.8. Zákazník má právo reklamovať najmä:

 1. kvalitu dodaného výrobku a Tovaru
 2. kvalitu poskytnutej služby,
 3. fakturáciu poskytnutej služby a Tovaru,

ďalej len „Predmet reklamácie“).

7.9. Uplatnením reklamácie faktúry nezaniká povinnosť Zákazníka uhradiť faktúru v lehote jej splatnosti.

7.10. V prípade, ak podanie označené ako reklamácia neobsahuje žiadne identifikačné údaje Zákazníka alebo žiadne označenie Predmetu reklamácie, takéto podanie nie je reklamáciou podľa zákona o ochrane spotrebiteľa.

7.11. Predmetom reklamácie nie je písomná žiadosť Zákazníka o opravu formálnych náležitostí faktúry. (napr. nesprávnej poštovej adresy)

7.12. Ak Zákazník počas riešenia reklamácie Predávajúcim oznámi Predávajúcemu nové skutočnosti, netýkajúce sa pôvodného Predmetu reklamácie, tieto novo uplatňované nároky budú považované za novú reklamáciu.

7.13. Reklamáciu môže Zákazník uplatniť písomne na doručovaciu adresu Predávajúceho: Magdaléna Sosňaková, Podunajská 12542/23E, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice alebo e-mailom na elektronickú adresu Predávajúceho: info@alamagdalena.sk

7.14. Z podanej reklamácie musí byť zrejmé najmä označenie Zákazníka, ktorý reklamáciu podáva (meno, priezvisko alebo obchodné meno Zákazníka, príp. osoby oprávnenej konať za Zákazníka, zákaznícke číslo), Predmet reklamácie (presné uvedenie reklamovaných skutočností, dôvod reklamácie, ďalšie skutočnosti rozhodujúce pre vybavenie reklamácie spolu s prípadnou dokumentáciou a ďalšími podstatnými skutočnosťami dôležitými pre posúdenie reklamácie), identifikačné údaje týkajúce sa Predmetu reklamácie, dátum podania reklamácie a podpis Zákazníka.

7.15. Podanie, ktorým Zákazník uplatní svoje právo na reklamáciu, musí čitateľne obsahovať okrem identifikačných údajov Zákazníka, presný popis s odôvodnením reklamácie spolu s prípadnou dokumentáciou a ďalšími podstatnými skutočnosťami dôležitými pre posúdenie reklamácie vrátane identifikačných údajov týkajúcich sa Predmetu reklamácie. V prípade reklamácie výšky fakturovanej sumy identifikačné údaje reklamovanej faktúry, ktorej sa reklamácia týka, spolu s variabilným symbolom.

7.16. Ak reklamácia neobsahuje vyššie uvedené náležitosti súvisiace s Predmetom reklamácie a Predávajúci vie identifikovať Zákazníka, je povinný ho vyzvať na doplnenie reklamácie o potrebné údaje s určením lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní od doručenia výzvy. Ak Zákazník reklamáciu nedoplní, bude sa táto považovať za neoprávnenú. Ak Zákazník reklamáciu doplní, predlžuje sa lehota na vybavenie reklamácie o dobu, kým Zákazník poskytne potrebné informácie Predávajúcemu.

7.17. Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti veci spôsobené výrobnou vadou alebo na prípady poskytnutia nekvalitnej služby Predávajúcim. Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:

 1. prirodzeným opotrebovaním veci,
 2. nedodržaním zásad používania (v rozpore s návodom na obsluhu),
 3. mechanickým poškodením produktu,
 4. neodborným zásahom Zákazníka,
 5. prírodnými živlami,
 6. prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou.
 7. Záruka sa nevzťahuje na Tovar s neúplným, poškodeným alebo odstráneným výrobným číslom alebo iným identifikačným znakom.Zákazník môže byť v reklamačnom konaní zastúpený treťou osobou na základe písomnej plnej moci na zastupovanie Zákazníka vo veci reklamácie.
 8. Reklamáciu musí Zákazník uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení chyby, resp. vady.

7.18. Predávajúci je povinný reklamáciu prijať a Zákazníkovi vystaviť potvrdenie o uplatnení reklamácie. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje deň prijatia reklamácie Predávajúcim bez ohľadu na doručenie tovaru.

7.19. Podmienkou pre začatie reklamačného konania je doručenie reklamovaného Tovaru a predloženie dokladu o kúpe a/alebo záručného listu. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto Tovar nebude prevzatý.

7.20.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v lehote najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po jej márnom uplynutí vzniká spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.

7.21. Predávajúci vedie evidenciu o uplatnených reklamáciách.

7.22. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Zákazníkovi písomný doklad najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie.

7.23. Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na jeho výsledok všetky náklady znáša Predávajúci.

7.24. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a Predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.

7.25. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom e-mailovej správy na e-mailovú adresu Predávajúceho: info@alamagdalena.sk ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Zároveň má právo na alternatívne riešenie sporov v zmysle čl. IX týchto VOP.

7.26.Pokiaľ Zákazníkovi v zmysle ustanovení reklamačného poriadku a ustanovení príslušných platných právnych predpisov vznikne povinnosť prevziať reklamovanú vec od Predávajúceho alebo ho Predávajúci v súlade s platnými právnymi predpismi na prevzatie reklamovanej veci vyzve, je Zákazník povinný bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote do 5 dní od výzvy na prevzatie veci, túto vec od Predávajúceho na kontaktnom mieste alebo na inom mieste dohodnutom s Predávajúcim prevziať.

7.27. Pokiaľ Zákazník neprevezme podľa čl. VII ods. 7.28 týchto VOP reklamovanú vec ani do 30 dní odo dňa, kedy mu povinnosť prevziať reklamovanú vec vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy Predávajúceho na prevzatie tejto veci, Predávajúci je oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 5,- EUR za deň.

7.28. V prípade, že Zákazník neprevezme reklamovanú vec v lehote 6 mesiacov odo dňa kedy mu povinnosť prevziať reklamovanú vec vznikla alebo odo dňa doručenia výzvy Predávajúceho na prevzatie tejto veci, Predávajúci má právo vec predať. Ak Predávajúci pozná adresu Zákazníka, je povinný ho vopred o zamýšľanom predaji informovať. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí Predávajúci Zákazníkovi výťažok z predaja veci po odpočítaní nákladov za uskladnenie a ostatných pohľadávok voči Zákazníkovi.

Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy

8.1. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, t. j. do 14 dní od okamihu, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, do 14 dní od okamihu keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný Tovar.

8.2. Pri uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu VOP je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy, a to vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu Predávajúceho: Magdaléna Sosňaková, Podunajská 12542/23E, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice alebo info@alamagdalena.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od Zmluvy. Na účely odstúpenia od Zmluvy je Kupujúci oprávnený využiť aj formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto VOP a ktorý je tiež zverejnený na webovom sídle Predávajúceho TU. V prípade, ak Kupujúci využije tento spôsob odstúpenia od Zmluvy, je Predávajúci povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o prijatí odstúpenia od Zmluvy zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu Kupujúceho alebo písomne listom doručeným na adresu Kupujúceho.

8.3.e-mailovou správou na e-mailovú adresu Predávajúceho:

8.4. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

8.5. V prípade odstúpenia od Zmluvy budú všetky platby podľa Zmluvy Kupujúcemu uhradené vrátane nákladov na dopravu(poštovné). Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Kupujúci je povinný zaslať Tovar späť alebo ho osobne doručiť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy. Všetky platby podľa Zmluvy budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od Zmluvy Predávajúcemu. Pri odstúpení od Zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby podľa Zmluvy pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Úhrada všetkých platieb podľa Zmluvy bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri svojej platbe pri nákupe Tovaru, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

8.6.  Priame účelne vynaložené náklady na vrátenie Tovaru znáša Predávajúci, a to aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Ak dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil Kupujúci záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie Tovaru, ktorý zodpovedá Zmluve, ako aj všetky Kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša Predávajúci. Tovar, ktorý tvorí predmet Zmluvy od ktorej sa odstupuje nesmie byť poškodený, nadmieru používaný a spolu s Tovarom musí Predávajúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného Tovaru. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru. V prípade ak Kupujúci vráti Tovar Predávajúcemu akokoľvek poškodený či opotrebovaný, a to v dôsledku zaobchádzania s Tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností Tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá tým Predávajúcemu vznikla.

8.7. Odstúpenie od Zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa čl. VIII ods. 8.2 týchto VOP musí obsahovať údaje v ňom požadované, a to najmä presnú špecifikáciu Tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko Kupujúceho, adresa Kupujúceho, podpis Kupujúceho, spôsob, akým má Kupujúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od Zmluvy povinný doručiť Predávajúcemu Tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu a dokladu ktoré mu boli poskytnuté spolu s Tovarom.

8.8. Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho.

Článok IX.
Alternatívne riešenia sporov

9.1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom
e-mailovej správy na e-mailovú adresu Predávajúceho: info@alamagdalena.sk ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ako ,,Subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako ,,ZoARSS“). ARS Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ust. §3 ZoARSS. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa ust. §12 ZoARSS. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránkach Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle:

http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov

9.2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – fyzická osoba, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, vyplývajúceho zo Zmluvy alebo súvisiaceho so Zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len Zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR.

Článok X.
Ochrana a spracúvanie osobných údajov

10.1.Účelom spracúvania osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia Kupujúceho, potvrdenie Objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie Tovaru, vedenie vernostných programov pre Zákazníkov, informovanie o akciách, novinkách a zľavách Kupujúcemu, ktorý je fyzickou osobou (ďalej aj „Dotknutá osoba“) Predávajúcim (ďalej aj „Prevádzkovateľ“). Bez ich poskytnutia Predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s Kupujúcim, a preto ju nebude možné s Kupujúcim ani platne uzavrieť.

10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Dotknutá osoba, oznámi Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailovú adresu. Kupujúci poskytuje osobné údaje Predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.

10.3.​​​​​​​ Za účelom uvedeným v čl. X ods. 10.1 týchto VOP je Predávajúci povinný vyžiadať si súhlas so spracúvaním osobných údajov Dotknutej osoby jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom. Pred tým, ako Kupujúci aktívne odklikne, že s uvedeným spracúvaním osobných údajov súhlasí, ho Predávajúci informuje prostredníctvom odkazu na tieto podmienky, týkajúce sa ochrany osobných údajov.

10.4. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje iba ak Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov za účelom uvedeným v čl. X ods. 10.1 týchto VOP.

10.5. Prevádzkovateľ nezamýšľa previesť osobné informácie do tretej krajiny.

10.6. Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Magdaléna Sosňaková, Podunajská 12542/23E, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice. e-mail: info@alamagdalena.sk.

10.7. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov kvôli účtovným a iným zákonným predpisom SR.

10.8. Pred poskytnutím súhlasu Dotknutej osoby boli Kupujúcemu poskytnuté nasledujúce informácie:

 1. totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa resp. jeho zástupcu,
 2. kontaktné údaje zodpovednej osoby,
 3. účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
 4. Príjemcovia alebo kategórie Príjemcov osobných údajov,
 5. informácia o tom, že Prevádzkovateľ zamýšľa/nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny,
 6. doba uchovávania osobných údajov, alebo kritéria na jej určenie,
 7. informáciu o existencia práva požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom Dotknutej osoby a práva na opravu a alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
 8. informáciu o existencii práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 9. informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu,
 10. informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, resp. aké sú možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
 11. informáciu o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania a zmysluplné informácie o použitom postupe.

10.9. Predávajúci spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZnOOÚ“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

10.10. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailovú adresu. Kupujúci poskytuje osobné údaje Predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a ďalšej komunikácie s ním.

10.11. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v čl. X ods. 10.1 týchto VOP.

10.12. Osobné informácie sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

10.13. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

10.14. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

10.15. Kupujúci má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktorej sa ho týkajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a všetkým informáciám podľa čl. X týchto VOP.

10.16. Kupujúci má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

10.17. Kupujúci má právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú v prípade, že o to Kupujúci požiada a sú splnené akékoľvek zákonné dôvody na výmaz týchto informácii podľa § 23 ods. 2 ZnOOÚ.

10.18. Kupujúci má právo dosiahnuť, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden zo zákonných prípadov podľa § 24 ods. 1 ZnOOÚ.

10.19. Predávajúci je povinný oznámiť každej tretej osobe, ktorej poskytol osobné údaje ako aj Kupujúcemu (ďalej aj „Príjemca“) opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa § 22§ 23 ods. 1 alebo § 24 ZnOOÚ, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Predávajúci o Príjemcoch podľa odseku 1 informuje Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba požaduje.

10.20. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. To neplatí ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie Zmluvy alebo plnenie Zmluvy.

10.21. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

10.22. Obzvlášť dôležité upozornenie pre spotrebiteľa

10.23. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov, týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a ktoré je vykonávané na základe súhlasu Dotknutej osoby vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Predávajúci nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

10.24.​​​​​​​ Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať

10.25. Predávajúci vyhlasuje, že poskytuje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia, e-mail a telefonický kontakt Kupujúceho na účely doručenia Tovaru Zákazníkovi nasledujúcim spoločnostiam:

 1. Slovenská pošta, a.s.
  sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
  IČO: 36 631 124 zapísaná v OR SR Okresného súdu
  Banská Bystrica, oddiel Sa, vl. č. 803/S

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 13.03.2018 a sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na stránke Internetového obchodu Predávajúceho.

11.2. Odoslaním Objednávky Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s Kúpnou cenou Tovaru vrátane Nákladov súvisiacich s dodaním Tovaru a tieto akceptuje, ďalej, že sa oboznámil s týmito VOP a reklamačným poriadkom platnými a účinnými v čase odoslania Objednávky Kupujúcim.

11.3. Tiež sa oboznámil s ďalšími informáciami poskytnutými na stránke Internetového obchodu Predávajúceho pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu, a zároveň s informáciami, ktoré mu boli zaslané po odoslaní Objednávky.

11.4. Predávajúci neukladá Kupujúcemu žiadne povinnosti bez právneho dôvodu, ani mu neupiera žiadne jeho práva.

11.5. Predávajúci sa zaväzuje Zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP v zmysle platných zákonov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia